Reakce na petici občanů: ve společném dialogu zůstáváme nadále aktivní a otevření

25.9.2019

Dostala se k nám petice, směřující proti přístavbě bytového domu Rezidence Kotelna a parkovacího domu. Zmíněná petice nám přinesla řadu podnětů jak více chápat obavy místních obyvatel. To je pro nás cenná zpětná vazba jak některé oblasti ještě lépe vysvětlit. Proto jsme se rozhodli reagovat na dílčí body této petice a přidat k nim vlastní komentář.

1) celkové zastínění bytových jednotek v domě čp. 1199 výstavbou nového bytového domu

Jakýkoliv projekt, který je z naší strany projektován už reflektuje také to, že striktně dodržujeme odstupové vzdálenosti dané normami. U dvou objektů určených k bydlení by měla být vzdálenost odpovídající minimální výšce vyššímu z nich. Toto náš projekt od začátku splňuje a tedy v žádném případě nedojde k zastínění bytových jednotek v domě čp. 1199 výstavbou nového bytového domu.

2) Zastínění níže položených bytových jednotek v domě čp. Stará Tenice 1200 výstavbou parkovacího domu

Princip zastínění je stejný jako u předchozího bodu. Pro tuto potřebu jsme vytvořili vizualizaci, aby to bylo více přehledné. Parkovací dům bude mít maximálně výšku do 6ti metrů. Vzdálenost od dalších budov je přibližně trojnásobná. Tedy v žádném případě nedojde k zastínění bytových jednotek v domě čp. Stará Tenice 1200.  Dále je třeba brát v potaz vzrostlé stromy, které zde zůstanou zachovány a tím pádem nebude vidět na parkovací dům.

3) Kritické zhoršení infrastruktury sídliště Stará Tenice, Uherské Hradiště

Je třeba zdůraznit, že celá dopravní obslužnost a aktuální systém parkování neodpovídá současným normám a proto je současná situace infrastruktury doslova časovanou bombou, kterou je potřeba vyřešit co nejdříve. Je to důsledek předchozí mnohaleté nečinnosti, která se nyní přímo dotýká místních obyvatel. V rámci chystaného projektu se bude řešit dopravní obslužnost, vzniknou tak nové veřejné osvětlení, nové chodníky, nové pozemní komunikace a nové normovaná parkovací stání, což bude přidanou hodnotou všem obyvatelům.

4) Přetížení kapacity dopravní obslužnosti křižovatky ulic Svatojiřské nábřeží a Velehradská třída, jak během stavby, tak i po jejím dokončení

Řídíme se  schváleným územním plánem, který nás opravňuje k výstavbě. Tento bod vnímáme jako správný impuls pro město začít kapacitu a dopravní obslužnost aktivně řešit.  Díky etapizaci výstavby, tedy možnosti realizovat projekt postupně ve fázích, se budeme snažit o co nejmenší omezení stávajících obyvatel v průběhu rekonstrukce a výstavby. Při výstavbě zachováme co nejvíce parkovacích ploch.

5)  Výrazné změny v oblasti ochranného pásma městské památkové zóny města Uherské Hradiště. 

Situaci jsme předem konzultovali s příslušnými odbory města Uherské Hradiště a odborem architektury, který k našemu záměru neměl žádné výhrady. Náš záměr se navíc nenachází v památkové ochranné zóně 1. S ohledem na logiku věci se domníváme, že běžné sídliště, které prezentuje běžná panelová zástavba z 80.let, nebude bráno jako památková zóna.

6) Podstatné snížení zelených ploch (dle vizualizace)

Zde se jedná o nesprávnou interpretaci našeho záměru. Ve skutečnosti dojde k zachování a současně drobnému navýšení stávajících zelených ploch. Plán vychází z požadavků města Uh.Hradiště ve smyslu zrušení nepotřebných chodníků a nepotřebných částí pozemních komunikací, které tam aktuálně jsou. Následně je nahradit souvislými pásy zeleně. Restrukturalizací a přeskupením celého tohoto území dojde k tomu, že se dané části ucelí pro potřeby parkování a trávení volného času na zeleni. To také přinese lepší využití pro volnočasové aktivity a současně také nezbytnou pravidelnou údržbu.

7)  Zvýšení hlučnosti, prašnosti a koncentrace jiných škodlivých látek v ovzduší

Naše veškerá činnost je limitována zákony, limity a normami, které musíme plnit a které prochází pravidelnými kontrolami. 

8) Zhoršení přístupu pro složky hasičského záchranného sboru  k bytovým domům čp. 1199 a 1200

Momentální stav je pro složky hasičského záchranného sboru nevyhovující z důvodu současného kondice místních komunikací a také neúměrného parkování tamních obyvatel. Je důležité být objektivní k současnému stavu a označit jej jako neúnosný. Stal-li by se nyní v jedné z bytových jednotek požár, situace by byla pro složky hasičského záchranného sboru velmi složitá. Naší koncepcí jsou normované cesty a normovaná stání, docílíme tím zpřístupnění nejen hasičům, ale také záchranářům či policii. 

9)  Snížení hodnoty bytů bytového domu čp. 1199 z důvodu zastínění novým bytovým domem

Je obecně vypozorovaným jevem, že v jakékoliv lokalitě, ve které se staví a prodávají nové byty, automaticky rostou ceny všech bytových jednotek včetně původních staveb. Pokud bude daná lokalita revitalizována, tak je rozdíl, zda je daný byt prodáván ve staré zástavbě nebo naopak v kompletně zrekonstruované zástavbě. Současně se na výsledné ceně prodávaného bytu zohlední, zda-li je tam možné zaparkovat či nikoliv. Pro většinu lidí, kteří si kupují byt má hodnotu, když si mohou vlastní parkování pořídit. 

10)  zvýhodněné příjezdové komunikace pro rekonstruované a nové bytové jednotky na úkor stávajících bytů v domech čp. 1199, 1200, 1201, a 1202.​​​​​​​

Příjezdová komunikace je a bude veřejná a tudíž nejde nikoho zvýhodnit či naopak omezit.

11) omezenou kapacitu parkování s bezprostředním dopadem na stávající obyvatele.

Počet veřejných stání zachováváme a současně jej také navýšíme. V současné době je situace nevyhovující a je pouze otázkou času, kdy by ji někdo musel začít urgentně řešit. K této záležitosti jsme se vyjádřili v tomto článku.

12) zvýšený pohyb a parkování osob, které nejsou rezidenty v místní části Stará Tenice.

Vzhledem k množství lidí, kteří zde bydlí, je žádoucí nabídnout jim také služby, zkvalitňující jejich životní úroveň a současně nabídnout širokou paletu těchto služeb pro různé cílové skupiny. Tento názor zastávají také zástupci města Uherského Hradiště a vyplynul ze společných jednání. Tuto plánovanou nabídku služeb jsme vám prezentovali v tomto článku.

13) zhoršení bezpečnosti občanů

Očekáváme, že se kvalita bezpečnosti občanů zlepší. Struktura obyvatel, poptávající naše byty, jsou z velké části rodiny. Proto předpokládáme, že zde bude mnohem  bezpečnější prostředí pro bydlení než tomu bylo doposud.

14) souhrnně pak zhuštěnou výstavbu a celkový pocit stísněnosti

Pocit stísněnosti vnímáme jako zpětnou vazbu k poskytnutí dalších vizualizací, které pak přinesou mnohem průkaznější pohled na danou lokalitu. Na základě tohoto věcného podnětu jsme nechali vyhotovit vizualizace, na které se můžete podívat (obrázek níže).

autor článku: DA